6/14/11ചെടികള്ക്കായ് 

  
അടുക്കളയുടെ പുറത്തായി വലിയൊരു ചെടിച്ചട്ടിവെച്ച് അതിന്റെ അടിയിലെ ചകിരിയും അതിന്മുകളില്മണ്ണും നിറച്ച് അതതുദിവസങ്ങളിലുള്ള് ജൈവമാലിന്യ്ങ്ങള്ഇടുക.ഓരോ ദിവസവും ഇടുന്ന waste ന്റെ പുറത്ത് മണ്ണ് ഇളക്കിയിട്ട് മൂടണം.ചട്ടി നിറഞ്ഞ് ശേഷം ഒരാഴച് കഴിഞ്ഞ് ചെടി നട്ടാല്നന്നായി വളരും.

No comments:

Post a Comment