11/27/11

And You...

നിങ്ങള്‍ക്കും ഇതുപോലെ www.throughmymind.tk” യിലേക്ക് articles, recipes.......etc അയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍,അത്,English or Malayalam or manglish(മംഗ്ലീഷ്) യായിട്ട് throughmymind0@gmail.com ലേക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്‍.നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിറ്ദ്ദേശങ്ങളും  throughmymind0@gmail.com ദയവായി എഴുതി അറിയിക്കാവുന്നതാണ്‍.

പ്രാറ്തഥന


പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരവധി കിട്ടിയത് enjoy ചെയ്യാമെന്ന മട്ടിലായിരുന്നു ഞാന്‍.രാവിലെ 5 മണിക്ക് തന്നെ അറിയാതെ കണ്ണു തുറന്നെങ്കിലും delhi യിലെ തണുപ്പും അവധിയായ്തിനാലും quilt ന്റെ അടിയില്ചുരുണ്ടുകൂടി കിടന്നപ്പോഴാണ്‍...... പാട്ട്...ഹരേ രാമാ ഹരേ കൃ^ഷ്ണാ.....ഒരു കൂട്ടം ആള്ക്കാര്പാട്ട് പാടി റോഡില്കൂടി നടക്കുവാണ്‍.അവരുടെ പാട്ടിന്താളമായിട്ട് Tambourine മുണ്ട്......എന്തു പറയാനാ കൊച്ചു വെളുപ്പാന്കാലത്ത് residential area യില്കൂടി പാട്ടും ബഹളവുമെച്ച് നാട്ടുകാരെ മുഴുവന്ഉണറ്ത്തിയാലെ പ്രാറ്ത്ഥന അതിന്റെ പൂറ്ണ്ണതയില്എത്തുകയുള്ളൂവെന്നുണ്ടോ?
ദൈവം, പ്രാത്ഥന......എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന മറ്റൊരു സംഭവം പറയാം.ദുബായ് metro യില്ഞാന്യാത്ര ചെയ്യുബോള്‍, എന്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീയും കൂട്ടത്തില്‍ 3-4 വയസ്സു തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയും കൂടെയുണ്ട്. വന്ന സ്ത്രീ വളരെ tension നിലായിരുന്നു. മുഴുവന്സമയവും കറ്ത്താവേ, എന്റെ ദൈവമെ...... അങ്ങനെ മലയാളത്തില്പ്രാറ്ത്ഥിച്ചുകൊണ്ടെയിരുന്നു. മുഖത്തോടുമുഖം നോക്കിയപ്പോള്‍, ഞാന്എന്തു പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു.പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചോദ്യം കേട്ടതു കൊണ്ടായിരിക്കും- സ്ത്രീ ഒന്നു ഞെട്ടിയെങ്കിലും കണ്ണീരോടെ കഥ പറഞ്ഞു.-അവര്ഒരു നഴ്സ് ആണ്‍.വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം വീട്ടുകാരടക്കം പള്ളിയില്‍  ചെന്നപ്പോള്‍, മൂത്ത മകന്റെ കൂട്ടുകാരനും അവിടെയുണ്ട്,10മിനിറ്റ് കളിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറ്ഞ്ഞ്, അവര്അവിടെന്ന് മുങ്ങി.പിന്നെ രാത്രിലെപ്പഴോ police അവരെ അറിയിച്ചു......മകനെ arrest ചെയ്യുതുവെന്ന്.അവ്ന്അവിടെയുള്ള് ഭണ്ധാരപെട്ടിയില്നിന്നും AED 20 കട്ടെടുത്തു.camera യുള്ളതിനാല്ഉടന്തന്നെ പിടിക്കയും ചെയ്യ്തു.പോലീസ് ചോദ്യത്തില്‍, വിശന്നപ്പോള്പൈസ എടുത്തുവെന്നാണ്പറഞ്ഞത്.ഞാറാഴ്ച court ല്കൊണ്ടുവരും. court ലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്ഞാന്അവരെ കാണുന്നത്......... അമ്മ പറഞ്ഞു- പള്ളിയില്വരാത്ത കാരണം വീട്ടില്വന്നാല്വഴക്കു പറയുമെന്നറിയാം അതുകാരണമായിരിക്കും അവന്ഇതു ചെയ്യതത്........കൂട്ടത്തില് മകന്റെ കൂട്ടുകാരെയും വഴക്കു പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു..ഇനി എന്തു ചെയ്യും യെന്ന ചോദ്യത്തിന്മകന്‍ 16 വയസ്സെ ആയിട്ടുള്ളൂ.....minor യാണ്‍... അതുകാരണം വലിയ ശിക്ഷ കാണില്ല യെന്ന് സ്വയം ആശ്വസിക്കുകയാണ്‍.കഥ കേട്ട് ഞാനും ഞെട്ടി പോയി.ഞാനും മകന്വേണ്ടി പ്രാറ്തഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാന്എന്റെ station നില്ഇറ്ങ്ങി.പിന്നെ അവരുടെ മകന്എന്തു സംഭവിച്ചു യെന്നറിയില്ല.എന്നാലും കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് കുട്ടിയെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തകളും പ്രാറ്തഥനകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.
പലപ്പോഴും അമ്മക്ക് എവിടെയാണ് തെറ്റിയത് എന്ന് ഞാന്എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട്.നിറ്ബന്ധിച്ച് പള്ളിയില്കൊണ്ടുപോയതൊ അതോ കളി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടില്വന്നാല്അമ്മയുണ്ടാക്കുന്ന ബഹളങ്ങളൊ......
അധികമായാല്അമൃ^തും വിഷം!
നമ്മുടെ പ്രാറ്തഥനകള്മറ്റുള്ളവറ്ക്ക് തലവേദനയാക്കരുത് യെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ഒളിച്ചോട്ടം


ഞാന്ഒരു കഥ എഴുതുക യെന്ന സാഹസം കൂടി ചെയ്യ്തിരിക്കുവാണ്‍.
കഥക്ക് നീളം കൂടുതലായതുകൊണ്ടും, മലയാളത്തില്‍ type ചെയ്യ്തു എടുക്കാന്കൂടുതല്സമയം വേണ്ടതും കൊണ്ടും ഞാന്‍ 2-3 ഭാഗമായിട്ടാണ്‍, publish ചെയ്യുന്നത്.നിങ്ങള്വായിച്ച് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുമല്ലൊ.......

ഒളിച്ചോട്ടം
Degree 2nd yr ലെ college ജീവിതം അടിച്ചു തകറ്ക്കുകയാണ്മിനി.കൂട്ടത്തില്ഒരു പ്രേമവുമായതൊടെ...... computer ന്റെ മുന്നില്നിന്ന് തലപൊക്കാനെ നേരമില്ല.chating and email യാണ്പ്രധാന പരിപാടി, അല്ലാതെ കറങ്ങി നടന്ന് ആളുകളെ ക്കൊണ്ട് അതുമിതും പറയിപ്പിക്കാനൊന്നും അവളുടെ കാമുകന്ഇഷട്മല്ല.......വീട്ടുകാറ്ക്കാണെങ്കില്അവള്രാത്രിയും പകലുമില്ലാതെ project കള്ചെയ്യുന്നതു കണ്ട് ആകെ സന്തോഷം.ഡിഗ്രിക്ക് റാങ്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ്അവരുടെ ഇരുപ്പ്.
ഇനി കാമുകനെ പറ്റിപറയുകയാണെങ്കില്‍, ആള്സുമുഖന്‍,പഴയൊരു തറവാട്ടുകാരന്‍,ദൂരെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ്വീട്......വീട്ടില്പൈസ ധാരാളം.  ജോലികളൊക്കെ മടുത്ത കാരണം IAS എഴുതാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്‍.ഇതൊക്കെയാണ് കാമുകന്അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെ കല്യാണത്തിനാണ്കണ്ടത്.അവരുടെ അടുപ്പം അധികമാറ്ക്കും അറിയില്ല.അടുത്ത friends ന്മാത്രമെ അറിയുള്ളൂ. Chating ല്കൂടെ ആളൊരു loving, caring......... അങ്ങ്നെ എല്ലാ.ing ഗുണമുള്ളതായിട്ടാണ്അവള്ക്ക് തോന്നിയത്.കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാരികളും പച്ച കൊടി കാണിച്ചതോടെ പ്രേമം വലിയ കുഴപ്പങ്ങളില്ലാതെ ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും പിന്നിടുകയാണ്‍.
ഒരു ദിവസം അവളുടെ കൂട്ടുകാരന്ഒരാഗ്രഹം.... ഗ്രാമത്തിലെ അമ്മയെ പോയികാണാം.അമ്മയോട് എല്ലാ കാര്യ്വും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.അമ്മക്കും കാണാനാഗ്രഹം.ഗ്രാമഭംഗിയും പാടങ്ങളും വയല്വരബിനെക്കുറിച്ച് പറ്ഞ്ഞപ്പോള്അവളും യാത്ര പോകാനുള്ള മൂഡിലായി. ഗ്രാമവും അതിന്റെ ഭംഗിയും അവള്സിനിമയിലെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ.
ഒരു ദിവസം വീട്ടുകാരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാവുന്ന നുണ പറഞ്ഞും കൂട്ടത്തില്കൂട്ടുകാരികള്ക്ക്, അഥവാ വീട്ടുകാര് ചോദിച്ചാല്പറയേണ്ട നിറ്ദ്ദേശങ്ങളും കൊടുത്ത് അവള്ഗ്രാമഭംഗിയും അമ്മയെയും കാണാനായി പുറപ്പെട്ടു.രണ്ട്-രണ്ടര മണിക്കൂറ് train യാത്രയുണ്ട്. (തുടരും)

Caramelized Apples with Vanilla Ice-Cream

Apples : 4
Butter : 3 tbsp
Lemon rind : 1 tsp
Sugar : 3 tbsp
Cinnamon powder : 1/2 tsp
Vanilla ice cream : As required

In a skillet, melt butter. Add apples and 1 tbsp of the sugar. Sauté till apples are tender. Sprinkle the remaining sugar, cinnamon powder and lemon zest.  
Cook till the sugar begins to caramelize and coats the apples. 
Transfer the apples to serving bowl.
Top with vanilla ice cream and pour the remaining pan juices over the ice cream.

What do you mean by CIBIL?

Read the answer here 

11/12/11

And You...


നിങ്ങള്‍ക്കും ഇതുപോലെ www.throughmymind.tk” യിലേക്ക് articles, recipes.......etc അയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍,അത്,English or Malayalam or manglish(മംഗ്ലീഷ്) യായിട്ട് throughmymind0@gmail.com ലേക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്‍.നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിറ്ദ്ദേശങ്ങളും  throughmymind0@gmail.com ദയവായി എഴുതി അറിയിക്കാവുന്നതാണ്‍.