5/29/11


C.Ds_cd കൊണ്ട് photo frame ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഞാന്‍ Mother’s day giftല്പറഞ്ഞിരുന്നു.ഇത്  cd കൊണ്ട്,tea coaster, or tablemat ഉണ്ടാക്കാം.Cd യില്‍, കബിളി നൂല്‍ or satin ribbon, photo യില്കാണുന്നതു പോലെ ചുറ്റുക.ഒന്നെങ്കില്ഒരേ നിറമ്മുള്ള കബിളി നൂല്കൊണ്ടോ or satin ribbon കൊണ്ടോ  മുഴുവന്‍ cd ചുറ്റുക.or contrast colour ലുള്ള് നൂല്ചുറ്റി.....table mat or tea-coaster കൂടുതല്സുന്ദരമാക്കാം

No comments:

Post a Comment